DrSmile logo

Ogólne Warunki Handlowe DrSmile - uczciwe, bezpieczne i przejrzyste

Następujące ogólne warunki zostały zaktualizowane w dniu 21.08.2019 r.

Następujące Ogólne Warunki Handlowe ("OWH") regulują w sposób ostateczny wszystkie stosunki prawne pomiędzy stronami, którymi są
Urban Technology Ltd,
Adres: Brunnenstraße 128, 13355 Berlin
E-mail: [email protected]
reprezentowany przez jego dyrektora zarządzającego: Christophera von Wedemeyer
Rejestr handlowy: HRB 186974 B
Identyfikator podatkowy sprzedaży zgodnie z § 27a Ustawy o podatku VAT: DE312164249
odpowiedzialny za treści zgodne z § 55 ust. 2 Umowy o transmisji radiowej (RStV) oraz użytkownicy naszej platformy internetowej ("Klienci"), dostępnej obecnie pod adresem https://www.drsmile.de ze wszystkimi podstronami ("Strona Internetowa"). Obejmuje to w szczególności korzystanie z usług cyfrowych udostępnianych Klientom za pośrednictwem strony internetowej. Klient nie może korzystać z usług cyfrowych, jeśli nie akceptuje niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych lub nie zgadza się z Polityką Prywatności.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe skierowane są wyłącznie do klientów, którzy są konsumentami i mają swoje miejsce zamieszkania na terenie Republiki Federalnej Niemiec ("FRG") lub Republiki Austrii ("RÖ"). Zgodnie z § 13 niemieckiego Kodeksu cywilnego ("BGB") konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, którego nie można przypisać jej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Nasze oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub przerwania oferty. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelkie sprzeczne warunki użytkowania będą odrzucane.

Urban Technology GmbH współpracuje ze stomatologami i ortodontami, którzy w jego imieniu oferują usługi stomatologiczne. Umowa na leczenie jest zawierana tylko z tymi partnerami.


1. NASZA STRONA

1.1 Bezpieczeństwo

Klienci nie mogą używać strony internetowej do wysyłania wirusów komputerowych lub rozpowszechniania materiałów naruszających prawo. W szczególności, ale nie wyłącznie, materiały naruszające prawo to treści, które mogą być postrzegane jako obraźliwe lub zniesławiające. Klientom nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej strony internetowej lub jakiejkolwiek związanej z nią bazy danych.

W przypadku naruszenia prawa, cofamy klientowi prawo do odwiedzania naszej strony internetowej i zgłaszamy zdarzenie odpowiednim organom.

Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania ich osobom trzecim takich danych, jak kod identyfikacyjny i hasło lub innych tajnych informacji,. W ramach naszych środków bezpieczeństwa mamy prawo do dezaktywacji kodu identyfikacyjnego lub hasła klienta w dowolnym momencie, jeśli naruszy on te warunki.

1.2 Linki

Na naszych stronach internetowych znajdują się zewnętrzne linki ("Linki") do innych stron internetowych, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Z tego powodu nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za te treści. Za treść i prawdziwość informacji zawartych na stronie internetowej, do której prowadzi link, odpowiada odpowiedni dostawca strony. W momencie podania linku nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Stała kontrola treści linkowanych stron internetowych nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. W przypadku otrzymania informacji o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy odpowiednie linki.

1.3 Warunki umowy

Korzystanie ze strony www.drsmile.pl nie wymaga rejestracji, użytkownik musi jedynie przesłać niektóre dane na adres www.drsmile.de i zaakceptować warunki i politykę prywatności. Klienci nie mają możliwości zamawiania produktów na naszej stronie internetowej. Strona jest obsługiwana przez Urban Technology GmbH, ale produkty są dystrybuowane przez naszych partnerów.

W związku z tym www.drsmile.de zapewnia spotkania online w celu osobistej konsultacji z instytucjami, które są z nami umownie związane. Ceny podane na naszej stronie internetowej są stawkami podstawowymi, z wliczonym ewentualnym podatkiem VAT i odpowiadają cenom określonym w umowie i wskazanymi przez nasze placówki partnerskie. Oznacza to, że jeśli leczenie proponowaną nakładką nie powiedzie się, to koszt dodatkowego leczenia może znacznie wzrosnąć powyżej podstawowej stawki.


2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2.1

www.drsmile.de posiada Politykę prywatności, która jest częścią Regulaminu i stanowi integralną część korzystania ze strony. Można ją znaleźć na stronie https://www.drsmile.pl/legal/polityka-prywatnosci. Wszelkie informacje przesyłane do nas przez klientów będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Korzystając z naszej strony internetowej, klient pozwala nam na przetwarzanie danych i gwarantuje dokładność podawanych przez siebie informacji.

2.2

Korzystając z naszej strony internetowej, klient deklaruje, że jest świadomy, iż transakcje internetowe i komunikacja internetowa nigdy nie są całkowicie bezpieczne. Jest on świadomy, że wiadomości lub informacje przesyłane na stronę internetową mogą być przechwytywane i przeglądane przez osoby trzecie.


3. PRAWO AUTORSKIE

3.1

Wszystkie usługi cyfrowe (takie jak m.in. teksty, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, obrazu i obrazy ruchome, nagrania dźwięku, pliki do pobrania w postaci cyfrowej, zbiory danych i oprogramowanie) są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej oraz, jeśli ma to zastosowanie, dodatkowo prawem własności przemysłowej. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie wolno, nawet częściowo, modyfikować, powielać, ponownie publikować, kopiować, sprzedawać, pobierać lub przesyłać, zamieszczać, przekazywać, publicznie odtwarzać lub udostępniać wyżej wymienionych materiałów ani wykorzystywać ich do innych celów komercyjnych. Dotyczy to również pobierania i/lub framingu na stronie internetowej oraz - w miarę możliwości technicznych - instalacji usług cyfrowych na urządzeniu docelowym klienta, chyba że jednonacznie udostępnimy klientowi odpowiednie funkcje lub udzielimy mu wcześniejszej pisemnej zgody. Informacje o prawach autorskich nie mogą być w żadnym wypadku usuwane.

3.2

Każde nieuprawnione korzystanie z usług cyfrowych będzie ścigane na mocy prawa cywilnego i karnego zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

W przypadku chęci wykorzystania jakichkolwiek materiałów użytych na naszej stronie internetowej, mogą Państwo wysłać do nas zapytanie pocztą elektroniczną na adres [email protected]


4. WARUNKI UŻYTKOWANIA

Aby móc korzystać z naszych produktów i usług cyfrowych, klient musi mieć ukończone 18 lat. Informacje na naszej stronie internetowej w żaden sposób nie stanowią zaproszenia ani oferty dla klientów poniżej 18 roku życia.


5. DZIAŁANIA ZABRONIONE

Reklama; Odczytywanie danych; "Web scraping”

Klientowi zabrania się umieszczania reklamy w jakiejkolwiek formie na naszej stronie internetowej bez naszej uprzedniej jednoznacznej zgody na piśmie. Zabronione jest również automatyczne odczytywanie danych z usług cyfrowych, zwłaszcza w celach komercyjnych. Wgrywanie wirusów lub innego złośliwego oprogramowania jest zabronione. Klient nie może w żadnym momencie pozyskiwać ani gromadzić danych z żadnej z usług cyfrowych ("web scraping").


6. NASZE PRODUKTY

6.1

Sukcesu leczenia za pomocą przezroczystych nakładek ortodontycznych nie da się przewidzieć z całą pewnością. W związku z tym Urban Technology GmbH nie gwarantuje pomyślnego wyniku leczenia nakładką, które są reklamowane na tej stronie. Poszczególne wyniki mogą się różnić.

6.2

Urban Technology GmbH gwarantuje jednak, że produkty reklamowane na tej stronie internetowej:

(i) są zgodne ze specyfikacjami zawartymi w planie leczenia przygotowanym przez dentystę.

(ii) nie zawierają od wad materiałowych lub produkcyjnych.

6.3

Urban Technology GmbH nie ponosi odpowiedzialności za:

(i) Uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe użycie lub niewłaściwego dbania o nakładki przez dentystę, pacjentów lub osoby trzecie;

(ii) szkody, które mogą wystąpić z powodu nieprzestrzegania planu użycia i instrukcji obsługi, takie jak (ale nie tylko): noszenie nakładki inaczej niż w planie użycia, nienoszenie nakładki w sposób ciągły, noszenie nakładki krócej niż 22 godziny na dobę.

(iii) szkody spowodowane przez produkty innych firm, których klient używał jednocześnie z naszymi nakładkami.

6.4 Okres oczekiwania

Nakładki są precyzyjnie dostosowane do potrzeb klienta w danym momencie, dlatego nie należy zwlekać z rozpoczęciem leczenia

6.5

Ceny podane na stronie internetowej zawierają podatek VAT i są stawkami podstawowymi.

6.6 Prawo do odstąpienia od umowy

Nasze nakładki ortodontyczne są unikalne i dostosowane specjalnie do potrzeb klienta. Jeżeli klient po otrzymaniu planu leczenia zamówi swoje indywidualne nakładki ortodontyczne, to zamówienie to jest wyłączone z prawa odstąpienia od umowy. Konsultacja, jak również opracowanie planu leczenia to usługi niewiążące.7. GWARANCJA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1 Umowy uzgadniane za pośrednictwem stron internetowych

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wady rzeczowe lub wady prawne umów lub terminów ustalonych za pośrednictwem stron internetowych. W sprawach dotyczących gwarancji i odpowiedzialności prosimy o kontakt z naszym partnerem, Deutsche Zahnklinik GmbH, Königsallee 92a, 40212 Düsseldorf.

7.2 Roszczenia o odszkodowanie; wyjątki

Roszczenia klienta o odszkodowanie są wykluczone. Wyjątkiem są roszczenia odszkodowawcze klienta z tytułu uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu lub z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązków kardynalnych), a także odpowiedzialność za szkody, które wynikają z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub naszych pomocników. Istotne zobowiązania umowne to te, których wypełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu umowy.

7.3 Naruszenie istotnych zobowiązań umownych

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych ponosimy odpowiedzialność za szkody możliwe do przewidzenia na podstawie umowy tylko wtedy, gdy zostały one spowodowane zwykłym zaniedbaniem, chyba że roszczenia odszkodowawcze klienta wynikają z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.

7.4 Przedstawiciele prawni i ich zastępcy

Ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również na korzyść naszych przedstawicieli prawnych i osób działających w ich imieniu.

7.5 Ustawa o odpowiedzialności za produkt

Przepisy Ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

7.6

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty Klienta spowodowane atakami DoS, wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem/szkodliwymi technicznie materiałami osób trzecich, które uszkodziły sprzęt komputerowy Klienta, programy komputerowe, dane lub materiały Klienta, podczas gdy korzystał on z usług cyfrowych oferowanych przez naszą stronę internetową lub które rozprzestrzeniły się, podczas gdy Klient korzystał z naszej strony internetowej.


8. INFORMACJE OGÓLNE / INNE

8.1 Zmiany w Ogólnych Warunkach Handlowych

Moc prawną mają zasady i warunki w ich wersji obowiązującej w momencie wypełnienia naszej ankiety lub założenia konta (konta klienta/ profilu klienta w naszej bazie danych). Zastrzegamy sobie prawo do przyszłych zmian naszych OWH bez uprzedniego powiadomienia. Klient zostanie poinformowany o nowych OWH pocztą elektroniczną i w odpowiednim miejscu na stronie internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient może w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec nowych OWH. W tym przypadku zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania umowy - jeśli jest to konieczne.

8.2 Przechowywanie tekstu umowy

Klient może wydrukować niniejsze OWH za pomocą funkcji drukowania w swojej przeglądarce internetowej lub zapisać je w swoim urządzeniu za pomocą funkcji "Zapisz stronę", jeśli urządzenie posiada taką techniczną możliwość.

8.3 Język umowy

Językiem umowy jest niemiecki.

8.4 Informacje na stronie internetowej

Mimo, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić, że treści na naszej stronie internetowej są jak najdokładniejsze i poprawne, nasza strona może jednak zawierać błędy techniczne, rzeczowe lub ortograficzne. Nie możemy jednak zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności treści. Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na stronach zgodnie z § 7 ust.1 Ustawy o telemediach (TMG) i ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 - 10 Ustawy o telemediach (TMG) nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usuwania lub blokowania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosimy jednak dopiero od momentu otrzymania informacji o konkretnym naruszeniu. W przypadku otrzymania informacji o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

Nasza strona internetowa i informacje na niej zawarte są przekazywane na zasadzie "jak jest" i "jak dostępne". Wszystkie informacje na naszej stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez uprzedzenia lub powiadomienia. Starsze wpisy mogą z czasem zostać zastąpione, a klient powinien zawsze sprawdzać najnowsze aktualizacje OWH przed wysłaniem do nas informacji.

Urban Technology GmbH nie bierze udziału w postępowaniach w sprawie rozstrzygania sporów (§ 36 Ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich - VSBG).

trustpilot icon
Ocena pacjentów
Trustpilot start It black background
4.4 / 5
Sprawdź opinie o nas
No Logo
Nasze aligneryarrow
Firmaarrow
 • FAQ
 • Sklep DR SMILE
 • Zostań partnerem
 • Kariera
 • Pytania i odpowiedzi / Czat na żywo
 • +48 729 086 018 (Pon.-Pt. 8:00-18:00)
 • [email protected]
 • Blog
 • Zniżka studencka
OBSERWUJ NAS
 • social icon
 • social icon
 • social icon

©2022 DR SMILE