DrSmile logo

Ochrona danych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym poniżej wyjaśniamy, które dane osobowe przetwarzamy w ramach funkcjonowania naszej strony internetowej:

Z góry chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej jest

Urban Technology GmbH reprezentowane przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych można zwrócić się pocztą elektroniczną na adres [email protected] oraz listownie pod adresem Urban Technology GmbH, Brunnenstraße 128, 13355 Berlin.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych), w celu realizacji celów umowy, której są Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu realizacji zobowiązania prawnego z naszej strony (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) albo w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


PRYWATNOŚĆ

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zazwyczaj możliwe bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach internetowych gromadzone są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adres e-mail), to w miarę możliwości odbywa się to zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Korzystanie przez osoby trzecie z danych kontaktowych opublikowanych przez nas w ramach Impressum w celu przesyłania niepożądanych materiałów reklamowych i informacyjnych jest niniejszym wyraźnie zabronione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podejmowania kroków prawnych w przypadku otrzymywania niepożądanych reklam, np. w formie spamu.

Państwa dane osobowe zostaną usunięte po osiągnięciu celu przetwarzania, za wyjątkiem sytuacji, w której usunięciu ich stoją na przeszkodzie prawne normy przechowywania danych.


RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane podstawowe (np. podstawowe dane osobowe, nazwiska lub adresy).

Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).

Dane dotyczące treści (np. wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy wideo).

Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu).

Metadane/dane o ruchu (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).


KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Odwiedzający i użytkownicy oferty online (w dalszej części określani łącznie jako "użytkownicy”).


CEL PRZETWARZANIA

Udostępnienie oferty online, jej funkcji i treści.

Odpowiadanie na zapytania o kontakt i komunikacja z użytkownikami.

Środki bezpieczeństwa.

Pomiar zasięgu/cele marketingowe.


STOSOWANE POJĘCIA

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "podmiotem danych"); osoba możliwa do zidentyfikowania to taka osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie poprzez powołanie się na identyfikator, taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy (np. cookie) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

"Przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych, także w sposób automatyczny. Termin ten jest szeroki i obejmuje praktycznie każdą czynność wykonaną na danych.

"Pseudonimizacja" oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych tych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że te informacje dodatkowe są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

"Profilowanie" oznacza każde zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Termin "administrator danych" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę organizacyjną lub inny podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

"Podmiot przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę organizacyjną lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.


STOSOWNA PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy Państwa o podstawie prawnej przetwarzania naszych danych. Dla użytkowników z obszaru obowiązywania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), tj. UE i EWG podstawą prawną do uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO, o ile w Oświadczeniu o ochronie danych nie podano innej podstawy prawnej;

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu realizacji naszych usług i realizacji środków umownych oraz udzielania odpowiedzi na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; Podstawą prawną przetwarzania danych w celu realizacji naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

W przypadku, przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetwarzanie danych w celach innych niż te, dla których zostały one zebrane, podlega przepisom art. 6 ust. 4 RODO.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych (zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO) podlega przepisom art. 9 ust. 2 RODO.


ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodne z wymogami prawnymi, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także prawdopodobieństwo wystąpienia i wagę zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych, w celu zapewnienia poziomu ochrony odpowiedniego do zagrożenia.

Środki te obejmują w szczególności ochronę poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego dostępu do danych, wprowadzania, ujawniania, zabezpieczania dostępności i segregowania danych. Ponadto, ustanowiliśmy procedury mające na celu respektowanie praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i reagowanie na wszelkie zagrożenia dla danych. Oprócz tego uwzględniamy ochronę danych osobowych już na etapie opracowywania i doboru sprzętu, oprogramowania i procesów zgodnie z zasadami ochrony danych oraz poprzez wybieranie technologii i ustawień przyjaznych ochronie danych.


WSPÓŁPRACA Z PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM, OSOBAMI WSPÓŁODPOWIEDZIALNYMI I STRONAMI TRZECIMI

Jeżeli w trakcie przetwarzania danych ujawnimy je innym osobom lub firmom (podmiotom przetwarzającym, osobom współodpowiedzialnym lub stronom trzecim), przekażemy je im lub w inny sposób je im udostępnimy, to będzie to miało miejsce wyłącznie na podstawie upoważnienia prawnego (np. jeżeli przekazanie danych osobom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, jest konieczne do realizacji umowy), zgody użytkowników, obowiązku prawnego lub naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. przy korzystaniu z agentów, hostów internetowych itp.).

Jeżeli ujawniamy, przekazujemy lub w inny sposób umożliwiamy dostęp do danych innym spółkom z naszej grupy kapitałowej, to odbywa się to w szczególności w celach administracyjnych jako uzasadniony interes oraz zgodnie z wymogami prawnymi.


PRZESYŁANIE DO PAŃSTW TRZECICH

Jeżeli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub Konfederacją Szwajcarską) lub jeżeli przetwarzanie odbywa się w rezultacie korzystania z usług stron trzecich lub ujawnienia lub przekazania danych innym osobom lub firmom, to ma to miejsce w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych albo odbywa się na podstawie Państwa zgody, na podstawie zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Przetwarzamy lub przechowujemy dane w państwie trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są wymogi prawne i pod warunkiem uzyskania zgody prawnej lub umownej. Oznacza to na przykład, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego poziomowi UE (np. Tarcza Prywatności w przypadku USA) lub przestrzeganie oficjalnie uznanych specjalnych zobowiązań umownych.


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE

Mają Państwo prawo do zażądania potwierdzenia, czy dane, które Państwa dotyczą, są przetwarzane oraz do uzyskania informacji o tych danych, jak również dalszych informacji i kopii danych zgodnie z wymogami prawnymi.

Mają Państwo prawo do żądania zgodnego z prawem uzupełnienia lub poprawienia błędnych danych, które Państwa dotyczą.

Mają Państwo prawo do żądania zgodnego z przepisami ustawowymi natychmiastowego usunięcia dotyczących Państwa danych oraz do żądania zgodnego z przepisami ustawowymi ograniczenia przetwarzania danych.

Mają Państwo prawo do uzyskania, zgodnie z prawem, danych dotyczących Państwa, które nam Państwo przekazali, oraz do żądania, aby zostały one przekazane innym odpowiedzialnym osobom.

Mają Państwo również prawo, do zgodnego z przepisami ustawowymi złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.


PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Mają Państwo prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody ze skutkiem od dnia cofnięcia.


PRAWO DO SPRZECIWU

W każdej chwili mogą się Państwo, zgodnie z wymogami prawnymi, sprzeciwić przyszłemu przetwarzaniu dotyczących Państwa danych. Sprzeciw ten może zostać wniesiony w szczególności przeciwko przetwarzaniu danych w celu reklamy bezpośredniej.


CIASTECZKA I PRAWO DO SPRZECIWU W SYTUACJI WYKORZYSTANIA DANYCH DO MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Ciasteczka (cookie) to małe pliki, które są przechowywane na komputerze użytkownika. Mogą być w nich zapisywane różne informacje. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym jest on przechowywany) podczas lub po zakończeniu jego wizyty w usłudze online. Tymczasowe pliki cookie, czyli “cookies dotyczące sesji", to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika usługi online i zamknięciu przez niego przeglądarki. W takim pliku cookie może być zapisana np. zawartość koszyka w sklepie internetowym lub status logowania. Z kolei pliki cookie są określane jako "stałe" lub "trwałe", jeśli są przechowywane nawet po zamknięciu przeglądarki. W ten sposób status logowania może być zapisany aż do kolejnych odwiedzin użytkownika np. po kilku dniach. W takim pliku cookie mogą być też przechowywane zainteresowania użytkowników, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych. Obce pliki cookie osób trzecich to pliki cookie, które są oferowane przez dostawców innych niż osoba odpowiedzialna za usługę online (w przeciwnym razie nazywa się je "własnymi plikami cookie").

Możemy korzystać z tymczasowych i stałych plików cookie oraz udzielać informacji na ten temat w naszej polityce prywatności.

Jeśli użytkownik nie chce, aby pliki cookie były zapisywane na jego komputerze, jest proszony o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie cookies może prowadzić do ograniczeń funkcji tej usługi online.

Ogólny sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie do celów marketingu internetowego można zgłosić w odniesieniu do wielu usług, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem amerykańskiej strony internetowej http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/. Ponadto, zapisywanie plików cookie można dezaktywować w ustawieniach przeglądarki. Proszę zwrócić uwagę, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej usługi online mogą być obsługiwane.


USUWANIE DANYCH

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone zgodnie z wymogami prawnymi. O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych nie zostało to inaczej określone, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania.

Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ będą wymagane do innych, prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone. Oznacza to, że dane będą blokowane i nie będą przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.


ZMIANY I AKTUALIZACJE OŚWIADCZENIA O OCHRONIE DANYCH

Prosimy o regularne informowanie się o treści naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Będziemy aktualizować to oświadczenie o ochronie danych osobowych, gdy tylko zmiany w przetwarzaniu danych przez nas dokonywanym spowodują taką konieczność. Poinformujemy Państwa, gdy tylko zmiany spowodują konieczność współpracy z Państwa strony (np. udzielenia zgody) lub wysłania do Państwa innego indywidualnego powiadomienia.


PRZETWARZANIE BIZNESOWE

Dodatkowo przetwarzamy
- Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, czas trwania, kategoria klienta).
- Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności)
od naszych klientów, zainteresowanych stron i partnerów biznesowych w celu świadczenia usług określonych w umowie, obsługi klienta, marketingu, reklamy i badań rynkowych.


USŁUGI NA RZECZ SEKTORA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dane naszych pacjentów i zainteresowanych stron oraz innych klientów lub stron umownych (określanych wspólnie jako "pacjenci") przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu świadczenia im naszych usług umownych lub przedumownych. Dane przetwarzane w ten sposób, charakter, zakres i cel tego przetwarzania oraz jego konieczność są określane przez podstawowy stosunek umowny. Przetwarzane w ten sposób dane obejmują przede wszystkim dane podstawowe pacjentów (np. nazwisko, adres itp.), jak również dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu itp.), dane dotyczące umowy (np. wykorzystane usługi, zakupione produkty, koszty, nazwiska osób kontaktowych) oraz dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności itp.).

W ramach naszych usług możemy również przetwarzać specjalne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, w tym w szczególności informacje o stanie zdrowia pacjentów, w razie potrzeby w odniesieniu do ich życia seksualnego lub orientacji seksualnej. W tym celu prosimy, jeśli to konieczne, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7, art. 9 ust. 2 lit. a. RODO o jednoznaczną zgodę pacjenta i przetwarzamy specjalne kategorie danych do celów opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h). RODO, art. 22 ust. 1 nr 1 b. Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Jeżeli jest to konieczne do realizacji umowy lub jest to wymagane przez prawo, ujawniamy lub przekazujemy dane pacjentów w ramach komunikacji z pracownikami służby zdrowia lub z osobami trzecimi zaangażowanymi w realizację umowy w sposób konieczny lub typowy, takimi jak laboratoria, biura rachunkowe lub podobni usługodawcy, jeżeli jest to konieczne do świadczenia naszych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b). RODO, jest konieczne prawnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c). RODO, jeżeli nasze interesy lub interesy pacjentów dotyczące skutecznej i korzystnej opieki zdrowotnej uznaje się za uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO lub jeśli jest to niezbędne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d. RODO do ochrony żywotnych interesów pacjentów lub innej osoby fizycznej, a także na mocy zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a., art. 7 RODO.

Dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do wypełnienia umownych lub ustawowych obowiązków w zakresie opieki oraz do realizacji wszelkich gwarancji i podobnych obowiązków, przy czym konieczność przechowywania danych jest sprawdzana co trzy lata; w innych przypadkach obowiązują ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych.


ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY USŁUG PŁATNICZYCH

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych, których platformy umożliwiają zarówno nam, jak i naszym użytkownikom przeprowadzanie transakcji płatniczych, np. (w każdym przypadku z linkiem do polityki prywatności) Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/), Giropay (https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/), Visa (https://www.visa.de/datenschutz), Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz), American Express (https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement).

W ramach realizacji umów wyznaczamy dostawców usług płatniczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b). RODO. W przeciwnym razie korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO w celu zaoferowania naszym użytkownikom skutecznych i bezpiecznych opcji płatności.

Dane przetwarzane przez dostawców usług płatniczych obejmują dane podstawowe, takie jak nazwisko i adres, dane bankowe, takie jak numer konta lub karty kredytowej, hasła, numery TAN i sumy kontrolne, a także dane dotyczące umowy, sumy i odbiorcy. Szczegóły te są wymagane do przeprowadzenia transakcji. Wprowadzone dane są jednak przetwarzane wyłącznie przez dostawców usług płatniczych i przechowywane przez nich. Oznacza to, że nie otrzymujemy żadnych informacji dotyczących konta lub karty kredytowej, a jedynie informacje z potwierdzeniem lub negatywną informacją o płatności. W pewnych okolicznościach dostawcy usług płatniczych mogą przekazywać te dane instytucjom kredytowym. Celem tego przekazania jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Handlowych i Oświadczeniu o Ochronie Danych Osobowych dostawców usług płatniczych.

W przypadku transakcji płatniczych zastosowanie mają warunki i informacje dotyczące ochrony danych osobowych odpowiednich dostawców usług płatniczych, do których dostęp można uzyskać na odpowiednich stronach internetowych lub w aplikacjach do przeprowadzania transakcji. Odsyłamy Państwa do tych platform w celu pozyskania dalszych informacji i oraz domagania się praw do odwołania, do informacji oraz innych praw.


ADMINISTRACJA, RACHUNKOWOŚĆ, ORGANIZACJA BIURA, ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI

Przetwarzamy dane w ramach zadań administracyjnych, jak również organizacji działalności, prowadzenia rachunkowości i przestrzegania obowiązków prawnych, takich jak archiwizacja. Dane, które przetwarzamy w ten sposób to te same dane, które przetwarzamy w ramach świadczenia naszych usług określonych w umowie. Podstawą do przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c). RODO i art. 6 ust. 1 lit. f). RODO. Przetwarzanie danych dotyczy klientów, zainteresowanych stron, partnerów biznesowych i osób odwiedzających strony internetowe. Celem i przedmiotem naszego zainteresowania w zakresie przetwarzania danych jest administracja, rachunkowość, organizacja biura, archiwizacja danych, czyli zadania, które służą prowadzeniu działalności gospodarczej, wykonywaniu zadań i świadczeniu usług. Usuwanie danych ze względu na usługi określone w umowie i na komunikację określoną w umowie odpowiada działaniom związanym z przetwarzaniem.

Ujawniamy lub przekazujemy dane organom podatkowym, konsultantom, takim jak doradcy podatkowi lub audytorzy, a także innym agencjom płatniczym i dostawcom usług płatniczych.

Ponadto przechowujemy informacje o dostawcach, organizatorach imprez i innych partnerach biznesowych ze względu na nasze interesy handlowe, np. w celu skontaktowania się z nimi w późniejszym terminie. Dane te, w większości związane z firmą, przechowujemy na stałe.


ANALIZY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM I BADANIA RYNKU

W celu prowadzenia działalności gospodarczej, określania trendów rynkowych, życzeń stron umownych i użytkowników, analizujemy dostępne nam dane dotyczące transakcji handlowych, umów, zapytań itp. Przetwarzamy przy tym dane podstawowe, dane teleadresowe, dane dotyczące umowy, dane dotyczące płatności, dane dotyczące użytkowania, metadane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, przy czym do osób, których dane przetwarzamy, należą strony umowne, osoby zainteresowane, klienci, odwiedzający i użytkownicy naszej oferty online.

Analizy przeprowadzane są na potrzeby oceny zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i badań rynkowych. Podczas analizy możemy wziąć pod uwagę profile zarejestrowanych użytkowników z danymi, np. dotyczącymi usług, z których korzystali. Analizy służą nam do zwiększenia przyjazności dla użytkownika, optymalizacji oferty oraz lepszego zarządzania przedsiębiorstwem. Analizy służą tylko nam i nie są ujawniane na zewnątrz, chyba że są to anonimowe analizy z podsumowanymi wartościami.

Jeśli analizy lub profile są osobiste, zostaną one usunięte lub uczynione anonimowymi w momencie rozwiązania umowy przez użytkownika lub po dwóch latach od jej zawarcia. We wszystkich pozostałych przypadkach analizy makroekonomiczne i ogólne określenia trendów są na miarę możliwości przygotowywane anonimowo.


UCZESTNICTWO W PROGRAMACH PARTNERÓW STOWARZYSZONYCH

W ramach naszej oferty online stosujemy stosowane w branży środki śledzenia na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile są one niezbędne do działania systemu partnerskiego. W dalszej części wyjaśniamy użytkownikom tło techniczne.

Usługi oferowane przez naszych partnerów umownych mogą być reklamowane i linkowane na innych stronach internetowych (tzw. linki partnerskie lub systemy after-buy, jeśli np. linki lub usługi osób trzecich są oferowane po zawarciu umowy). Operatorzy poszczególnych stron internetowych otrzymują prowizję, jeśli użytkownicy korzystają z linków partnerskich, a następnie korzystają z ofert.

Podsumowując, nasza oferta online wymaga od nas śledzenia, czy ci użytkownicy, którzy są zainteresowani linkami partnerskimi i/lub ofertą dostępną u nas, ostatecznie z nich korzystają. W tym celu linki partnerskie i nasze oferty są uzupełniane o pewne wartości, które można są częścią linku lub mogą być umieszczone np. w pliku cookie. Wartości te obejmują w szczególności wyjściową stronę internetową (referrer), czas, identyfikację online operatora strony internetowej, na której znajduje się link partnerski, identyfikację online danej oferty, identyfikację online użytkownika, jak również śledzenie określonych wartości, takich jak ID materiałów reklamowych, ID partnera i kategoryzacji.

Identyfikatory online używanych przez nas użytkowników są wartościami pseudonimowymi. Oznacza to, że same identyfikatory online nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak nazwiska czy adresy e-mail. Pomagają nam one jedynie ustalić, czy ten sam użytkownik, który kliknął na link partnerski lub był zainteresowany ofertą naszego serwisu online, skorzystał z oferty, tzn. zawarł na przykład umowę z dostawcą. Identyfikacja online staje się jednak osobista, jeśli jest dostępna dla firmy partnerskiej, a także dla nas, wraz z innymi danymi użytkownika. Tylko w ten sposób firma partnerska może poinformować nas, czy użytkownik skorzystał z oferty, a my możemy wypłacić np. bonus.


PULA TALENTÓW

W ramach procesu aplikacyjnego oferujemy kandydatom możliwość włączenia do naszej "puli talentów" na okres dwóch lat na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a. i art. 7 RODO.

Dokumenty aplikacyjne znajdujące się w puli talentów będą przetwarzane wyłącznie w kontekście przyszłych ogłoszeń o pracy i poszukiwania pracowników i zostaną zniszczone najpóźniej po upływie terminu. Kandydatów informuje się, że ich zgoda na włączenie do puli talentów jest dobrowolna, nie ma wpływu na obecną procedurę składania wniosków oraz że mogą oni odwołać tę zgodę w dowolnym momencie w przyszłości i zadeklarować swój sprzeciw w rozumieniu art. 21 RODO.


KONTAKT

W przypadku kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych), dane użytkownika zostaną wykorzystane do przetworzenia wniosku o kontakt i jego zrealizowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b). (w ramach stosunków umownych/przedumownych) i z art. 6 ust. 1 lit. f. (inne zapytania) RODO. Dane użytkownika mogą być przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientami ("system CRM") lub podobnego systemu zapytań ofertowych.

Usuwamy zapytania, jeśli nie są już potrzebne. Sprawdzamy tę konieczność co dwa lata; ponadto obowiązują ustawowe obowiązki archiwizacji.


SYSTEM CRM OD SALEFORCE

Korzystamy z systemu CRM dostawcy salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monachium, Niemcy, aby móc szybciej i skuteczniej przetwarzać zapytania użytkowników (uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO ).

Salesforce jest certyfikowane w ramach umowy o ochronie prywatności i tym samym oferuje dodatkową gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych, jeśli dane są przetwarzane w USA (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active).

Salesforce wykorzystuje dane użytkowników tylko do technicznego przetwarzania zapytań i nie przekazuje ich osobom trzecim. W celu korzystania z saleforce konieczne jest podanie co najmniej poprawnego adresu e-mail. Możliwe jest użycie pseudonimu. W trakcie przetwarzania wniosków serwisowych konieczne może być zebranie dalszych danych (imię, adres).

Jeśli użytkownicy nie wyrażają zgody na gromadzenie danych i przechowywanie ich w zewnętrznym systemie salesforce, oferujemy im alternatywne możliwości kontaktu w celu złożenia zapytania o nasze usługi tj, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub listownie.

Więcej informacji uzyskają Państwo w polityce prywatności firmy Salesforce na stronie https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.


OCENA EKOMI

Uczestniczymy w procesie oceny dostawcy eKomi Ltd., Markgrafenstr. 11, 10969 Berlin, Niemcy.

eKomi oferuje użytkownikom możliwość oceny naszych usług. Użytkownicy, którzy korzystali z naszych usług proszeni są o wyrażenie zgody na przesłanie prośby o ocenę. Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę (np. klikając na pole wyboru lub link), otrzymają prośbę o recenzję z linkiem do strony recenzji. W celu upewnienia się, że użytkownicy rzeczywiście korzystali z naszych usług, przekazujemy eKomi niezbędne dane dotyczące klienta i zrealizowanej usługi (w tym nazwę, adres e-mail oraz numer zamówienia lub numer artykułu). Dane te są wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji autentyczności użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika w ramach procedury oceny jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

Ponadto możemy zintegrować widget eKomi z naszą stroną internetową. Widget to element funkcjonalny i treściowy zintegrowany z naszą ofertą online, który wyświetla zmienne informacje. Za jego pomocą dana treść jest wyświetlana co prawda na naszej stronie online, jednak jest ona jednocześnie pobierana z serwerów eKomi. Jest to jedyny sposób, aby zawsze pokazywać aktualną treść, a zwłaszcza aktualną ocenę. W tym celu musi zostać nawiązane połączenie danych pomiędzy należącą do naszej oferty online stroną internetową a serwisem eKomi i przekazanie określonych danych technicznych (danych dostępu, w tym adresu IP), które są niezbędne do dostarczenia treści. Ponadto, eKomi otrzymuje informacje o tym, że użytkownicy odwiedzili naszą stronę online. Informacje te mogą zostać zapisane w pliku cookie i wykorzystane przez eKomi do rozpoznania, które oferty online biorące udział w procesie oceny eKomi zostały odwiedzone przez użytkownika. Informacje te mogą być przechowywane w profilu użytkownika i wykorzystywane do celów reklamowych lub badań rynkowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika w ramach procedury oceny jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika w kontekście integracji widgetu, jest nasz uzasadniony interes w informowaniu naszych użytkowników o jakości naszych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Jeżeli poprosimy użytkowników o wyrażenie zgody na przetwarzanie ich danych za pomocą cookies, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez eKomi, jak również na temat prawa do sprzeciwu i innych praw osób, których dane dotyczą, użytkownicy mogą znaleźć w polityce prywatności eKomi: http://www.ekomi.de/de/datenschutz/.


CERTYFIKAT I WIDGET JAMEDA

W ramach naszej oferty online korzystamy z certyfikatui/lub widgetu portalu oceny lekarskiej Jameda, oferowaych przez Jameda GmbH, St.-Cajetan-Str. 41, 81669 Monachium, Niemcy.

Widget to element funkcjonalny i treściowy zintegrowany z naszą ofertą online, który wyświetla zmienne informacje. Certyfikat działa w podobny sposób i może zawierać zmienne treści. Treść wyświetlana na naszej stronie online jest pobierana z serwerów Jameda. Tylko w ten sposób można zawsze wyświetlać aktualną treść, a zwłaszcza aktualną ocenę. W tym celu musi zostać nawiązane połączenie danych pomiędzy należącą do naszej oferty online stroną internetową a serwisem Jameda i przekazanie określonych danych technicznych (danych dostępu), które są niezbędne do dostarczenia treści. Dane te są jednak wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia treści i nie są przechowywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób.

Zgodnie z informacjami od serwisu Jameda, żadne pliki cookie nie są zapisywane przez certyfikat lub widget, ani też użytkownicy naszego serwisu internetowego nie są w inny sposób "śledzeni", tzn. ich wizyta w naszym serwisie internetowym nie jest odnotowywana ani zapisywana. Adres IP nie jest przechowywany przez Jameda i jest przetwarzany wyłącznie w celu przesłania widgetu do przeglądarki, tzn. jako niezbędny krok techniczny. Dalsze przetwarzanie danych przez Jameda i przypisanie ich do określonej wizyty na naszej stronie online może mieć miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie na widget lub certyfikat.

Za pomocą certyfikatu i widgetu Jameda możemy informować użytkowników naszej oferty online o naszych ocenach w serwisie Jameda. Certyfikat i widget umieszczamy na podstawie naszego uzasadnionego interes, tj. informowania zainteresowanych stron lub pacjentów o naszych usługach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f). RODO.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych w związku z korzystaniem z widżetu i certyfikatu Jameda, a także na temat prawa do sprzeciwu i innych praw zainteresowanych stron można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Jameda: https://www.jameda.de/jameda/datenschutz.php.

NEWSLETTER

Poniżej informujemy Państwa o treści naszego newslettera, jak również o procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz Państwa prawach do sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, wyrażają Państwo zgodę na jego otrzymywanie oraz na opisane procedury.

Treść newslettera: Newslettery, e-maile i inne elektroniczne powiadomienia zawierające informacje reklamowe (zwane dalej "newsletterem") wysyłamy tylko za zgodą odbiorców lub zgodą prawną. Treści zawarte w newsletterze są konkretnie opisane w ramach rejestracji i są one podstawą podjęcia zgody. Oprócz tego, nasze newslettery zawierają informacje o naszych usługach i o nas.

Double-Opt-In i logowanie: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procedurze Double-Opt-In. Oznacza to, że po rejestracji otrzymują Państwo e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się na cudze adresy e-mail. Rejestracja w newsletterze jest rejestrowana, aby móc udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie czasu rejestracji i potwierdzenia oraz adresu IP. Zmiany w danych zapisanych przez dostawcę są również rejestrowane.

Dane rejestracyjne: Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska do osobistego kontaktu w newsletterze.

Podstawą prawną wysyłki newslettera i pomiarów z nią związanych jest zgoda odbiorców zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO i § 7 ust. 2 nr 3 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) lub, jeśli zgoda nie jest wymagana, podstawą jest nasz uzasadniony interesie w marketingu bezpośrednim zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO i § Art. 7 ust. 3 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG).

Procedura rejestracji jest zapisywana na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jesteśmy zainteresowani korzystaniem z przyjaznego i bezpiecznego systemu newslettera, który służy naszym interesom biznesowym i spełnia oczekiwania użytkowników, a także pozwala nam na dostarczenie dowodu udzielenia zgody.

Anulowanie/rezygnacja - W każdej chwili można anulować otrzymywanie naszego newslettera, tzn. odwołać swoją zgodę. Na końcu każdego newslettera znajduje się link do jego anulowania. Wypisane adresy e-mail możemy przechowywać przez okres do trzech lat na podstawie naszych uzasadnionych interesów, zanim je usuniemy, aby móc udowodnić uprzednio wyrażoną zgodę. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celu ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o skreślenie jest możliwy w każdej chwili, pod warunkiem, że wcześniejsze udzielenie zgody zostanie potwierdzone w tym samym czasie.


BIULETYN INFORMACYJNY - MAILCHIMP

Newslettery są wysyłane za pośrednictwem usługi mailingowej "MailChimp", platformy mailingowej amerykańskiego dostawcy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych tego dostawcy można zobaczyć tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp posiada certyfikat w ramach umowy o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim poziomem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Usługi dostawcy zostaną wykorzystane zgodnie z naszym uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f). RODO) i umową o realizacji zamówienia (art. 28 ust. 3 zdanie 1 RODO).

Dostawca może wykorzystywać dane odbiorcy w formie pseudonimu, tzn. bez przydzielania ich użytkownikowi, w celu optymalizacji lub udoskonalania własnych usług, np. do technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newsletterów lub do celów statystycznych. Dostawca nie wykorzystuje jednak danych odbiorców newslettera do samodzielnego kontaktowania się ani do przekazywania ich osobom trzecim.


NEWSLETTER - ACTIVECAMPAIGN

Newslettery są wysyłane za pomocą usługi mailingowej "ActiveCampaign", platformy mailingowej amerykańskiego dostawcy ActiveCampaign, Inc. 1 N Dearborn, 5th Floor Chicago, Illinois 60602, USA. Z polityką prywatności dostawcy usług pocztowych można zapoznać się tutaj: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/. ActiveCampaign posiada certyfikat w ramach umowy o ochronie prywatności, który gwarantuje, że jest ona zgodna z europejskim poziomem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnH6AAK&status=Active). Dostawca będzie działał w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f). RODO oraz umowę o realizacji zamówienia zgodnie z art. 28 ust. 3 s. 1 RODO.

Dostawca może wykorzystywać dane odbiorców w formie pseudonimu, tzn. bez przydzielania ich do użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. do technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub do celów statystycznych. Dostawca nie wykorzystuje jednak danych naszych odbiorców do samodzielnego kontaktowania się ani do przekazywania ich osobom trzecim.


NEWSLETTER - DOKONYWANE POMIARY

Newslettery zawierają tzw. "web-beacon", czyli plik o wielkości piksela, który w momencie otwarcia newslettera jest pobierany z naszego serwera lub z serwera dostawcy usług mailingowych, jeśli z niego korzystamy. W ramach tego pobierania zbierane są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie użytkownika, a także adres IP i czas pobrania.

Informacje te są wykorzystywane do technicznego udoskonalania usług w oparciu o dane techniczne lub informacje o grupach docelowych oraz ich zachowaniu w zakresie odczytu w oparciu o lokalizację (którą można określić za pomocą adresu IP) lub czas. Badania statystyczne obejmują również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i jakie linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców newslettera. Obserwowanie poszczególnych użytkowników nie jest jednak ani naszym zamiarem, ani - w przypadku jego korzystania z jego usług - zamiarem dostawcy usług spedycyjnych. Obserwacje te służą nam głównie do rozpoznawania przyzwyczajeń czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania treści zgodnych z zainteresowaniami naszych użytkowników.

Niestety, rezygnacja z brania udziału tych pomiarach nie jest możliwa. W przypadku, w którym użytkownik nie zgadza się ze zbieraniem w.w. informacji na jego temat, należy anulować subskrypcję newslettera.


HOSTING I WYSYŁKA POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą nam do świadczenia następujących usług: usługi infrastrukturalne i platformowe, pojemność obliczeniowa, przestrzeń dyskowa i usługi bazodanowe, wysyłka poczty elektronicznej, usługi bezpieczeństwa, a także usługi konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi naszej oferty online.

W tym celu my lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane podstawowe, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące umowy, dane dotyczące użytkowania, meta i dane dotyczące komunikacji klientów, osób zainteresowanych i odwiedzających naszą ofertę online na podstawie naszego uzasadnionego interesu w celu skutecznego i bezpiecznego udostępniania niniejszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w połączeniu z Art. 28 RODO.


GROMADZENIE DANYCH DOSTĘPOWYCH I PLIKÓW DZIENNIKA SYSTEMOWEGO

My lub nasz dostawca usług hostingowych, na podstawie naszych uzasadnionych interesów określonych w art. 6 ust. 1 lit. f. Dane RODO otrzymujemy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. dziennik systemowy). Dane dostępu obejmują nazwę odwiedzanej strony internetowej, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony referencyjnej (poprzednio odwiedzanej strony), adres IP oraz operatora.

Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia nadużyć lub oszustw), informacje w pliku dziennika są przechowywane przez maksymalnie 7 dni, a następnie usuwane.

Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane dla celów dowodowych, są wyłączone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia.


NEW RELIC - MONITOROWANIE SERWERA I ŚLEDZENIE BŁĘDÓW

Za pomocą monitoringu serwerów i śledzenia błędów zapewniamy dostępność i integralność naszej oferty online i wykorzystujemy przetwarzane dane do technicznej optymalizacji naszej oferty online.

Do tych celów wykorzystujemy usługę New Relic, Inc. Attn: Legal Department 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA. New Relic jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active).

New Relic przetwarza zagregowane performance data, tzn. dane dotyczące wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych i podobnych wartości technicznych, które dostarczają informacji o stabilności i widocznych cechach naszej oferty online. W przypadku wystąpienia błędów, indywidualne zgłoszenia użytkowników naszej oferty online są rejestrowane pseudonimowo w celu identyfikacji i eliminacji źródeł problemów. W tym przypadku pseudonim oznacza w szczególności, że adresy IP użytkowników są zapisywane bez ostatnich dwóch cyfr (tzw. maskowanie IP). Dane zagregowane są usuwane po trzech miesiącach, dane opatrzone pseudonimem po siedmiu dniach.

Korzystamy z New Relic na podstawie naszych uzasadnionych interesów w zakresie bezpieczeństwa, dokładności i optymalizacji naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez New Relic można znaleźć w polityce prywatności serwisu: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy.


GOOGLE TAG MANAGER

Google Tag Manager to aplikacja, za pomocą której możemy zarządzać tzw. tagami internetowymi (a tym samym integrować np. Google Analytics i inne usługi marketingowe Google z naszą ofertą online). Sam Tag Manager (który implementuje tagi) nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkownika. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników, opieramy się na następujących informacjach o usługach Google. Warunki użytkowania: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.


GOOGLE ANALITICS

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). RODO) korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google LLC ("Google"). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google posiada certyfikat w ramach umowy o ochronie danych osobowych i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google będzie wykorzystuje zebrane informacje w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na naszej stronie oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony i z Internetu. W ten sposób na podstawie przetwarzanych danych można tworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

Używamy Google Analytics tylko z aktywną anonimowością IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany.

Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień swojej przeglądarki; użytkownik może również zablokować zbieranie przez plik cookie danych związanych z jego korzystaniem z oferty online i tym samym zablokować przekazywanie tych danych Google oraz przetwarzanie ich przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google, opcji ustawień i prawa do sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Dane osobowe użytkowników będą usuwane lub anonimizowane po upływie 14 miesięcy.


GOOGLE UNIVERSAL ANALYTICS

Wykorzystujemy Google Analytics w formie "Universal Analitics". "Universal Analytics" odnosi się do metody Google Analytics, w której analiza użytkownika opiera się na pseudonimowym identyfikatorze użytkownika i tworzenia w ten sposób pseudonimowego profilu użytkownika z informacjami pochodzącymi z użycia różnych urządzeń (tzw. "cross-device tracking").


GOOGLE ADWORDS I POMIAR KONWERSJI

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). RODO) korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Google jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Wykorzystujemy proces marketingu internetowego Google "AdWords" do umieszczania reklam w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.), które mają być wyświetlane użytkownikom, którzy mają domniemane zainteresowanie reklamami. Pozwala nam to na lepsze targetowanie reklam dla i w ramach naszych usług online, aby pokazać użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Na przykład, jeśli użytkownikowi wyświetlane są reklamy produktów, którymi był zainteresowany na innych stronach internetowych, nazywa się to "remarketingiem". W tym celu, podczas odwiedzania naszej strony internetowej oraz innych stron internetowych, na których działa sieć reklamowa Google, Google wprowadzi kod bezpośrednio przez Google i wprowadzi na stronę tzw. tagi (re)marketingowe (niewidoczne grafiki lub kody, zwane również "web beacons"). Z ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, czyli mały plik (zamiast plików cookie można użyć również podobnych technologii). Plik ten zawiera informacje, które strony internetowe użytkownik odwiedził, jakie treści go interesują i na którą ofertę użytkownik kliknął, a także informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron referencyjnych, czasu odwiedzin oraz inne informacje dotyczące korzystania z oferty online.

Otrzymujemy również indywidualny plik “conversion cookie”. Informacje uzyskane za pomocą tego pliku cookie są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk konwersji dla nas. Mimo to, poznajemy jedynie anonimową całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na nasze ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy żadnych informacji, które pozwoliłyby nam na osobistą identyfikację użytkowników.

Informacje o użytkowniku są przetwarzane pseudonimowo w ramach sieci reklamowej Google. Oznacza to, że Google nie zapisuje i nie przetwarza np. nazwiska lub adresu e-mail użytkownika, lecz przetwarza odpowiednie dane związane z plikami cookie w ramach pseudonimowych profili użytkowników. Tzn. z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza pliku cookie, niezależnie od tego, kim jest ten posiadacz. Nie dotyczy to przypadku, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez w.w. pseudonimizacji. Zebrane informacje o użytkownikach są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google, opcji ustawień i prawa do sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).


GOOGLE DOUBLE CLICK

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). RODO) korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Google jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Wykorzystujemy proces marketingu internetowego Google "Doubleclick" do umieszczania reklam w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.)

Doubleclick charakteryzuje się tym, że reklamy są wyświetlane w czasie rzeczywistym w oparciu o przypuszczalne zainteresowania użytkowników. Pozwala nam to na lepsze targetowanie reklam dla i w ramach naszej oferty online, aby pokazywać użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Na przykład, jeśli użytkownikowi wyświetlane są reklamy produktów, którymi był zainteresowany na innych stronach internetowych, nazywa się to "remarketingiem". W tym celu, podczas odwiedzania naszej strony internetowej oraz innych stron internetowych, na których działa sieć reklamowa Google, Google wprowadza kod bezpośrednio przez Google i wprowadza na stronę tzw. tagi (re)marketingowe (niewidoczne grafiki lub kody, zwane również "web beacons"). Z ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, czyli mały plik (zamiast plików cookie można użyć również podobnych technologii). Plik ten zawiera informacje, które strony internetowe użytkownik odwiedził, jakie treści go interesują i na którą ofertę użytkownik kliknął, a także informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin oraz inne informacje na temat korzystania z oferty online.

Zapisywany jest również adres IP użytkownika, który jest skracany na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tylko w wyjątkowych przypadkach jest on przekazywany w całości na serwer Google w USA i tam skracany. Google może również łączyć powyższe informacje z informacjami z innych źródeł. Jeśli użytkownik później odwiedzi inne strony internetowe, reklamy dopasowane do jego przypuszczalnych zainteresowań mogą być wyświetlane na podstawie jego profilu użytkownika. Dane użytkownika są przetwarzane pseudonimowo w ramach sieci reklamowej Google. Oznacza to, że Google nie zapisuje i nie przetwarza np. nazwiska lub adresu e-mail użytkownika, lecz przetwarza odpowiednie dane związane z plikami cookie w ramach pseudonimowych profili użytkowników. Tzn. z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza pliku cookie, niezależnie od tego, kim jest ten posiadacz. Nie dotyczy to przypadku, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez wspomnianej pseudonimizacji. Informacje zbierane przez usługi marketingowe Google na temat użytkowników są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i prawa do sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).JETPACK (WORDPRESS STATS)


Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO) korzystamy z pluginu Jetpack (tutaj podfunkcja "Wordpress Stats"), który integruje narzędzie do statystycznej oceny dostępu odwiedzających, należącego do Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Jetpack używa tzw. "cookies", plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na serwerze w USA. Przetwarzane dane mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników, które są wykorzystywane wyłącznie do analizy, a nie do celów reklamowych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Automattic: https://automattic.com/privacy/ oraz w uwagach dotyczących plików cookie Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies.POMIAR ZASIĘGU ZA POMOCĄ MATOMO

W ramach analizy zasięgu Matomo, na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gromadzone i przetwarzane są następujące informacje: typ używanej przeglądarki i jej wersja, używany system operacyjny, kraj pochodzenia, data i godzina zgłoszenia do serwera, liczba odwiedzin, długość pobytu na stronie oraz aktywowane linki zewnętrzne. Adres IP użytkownika jest anonimowy przed jego zapisaniem.

Matomo wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z naszej oferty online przez użytkowników. Na podstawie przetwarzanych danych można tworzyć pseudonimowe profile użytkowników. Ciasteczka mają okres przechowywania jednego tygodnia. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są zapisywane tylko na naszym serwerze i nie są przekazywane osobom trzecim.

Użytkownicy mogą w każdej chwili sprzeciwić się zbieraniu anonimowych danych przez program Matomo ze skutkiem na przyszłość, klikając na poniższy link. W tym przypadku w ich przeglądarce zostanie zapisany tzw. opt-out cookie, co oznacza, że Matomo nie będzie już zbierał żadnych danych sesji. Jeśli jednak użytkownik usunie swoje ciasteczka, plik cookie z opcją rezygnacji zostanie również usunięty i w związku z tym musi zostać ponownie aktywowany przez użytkownika.

Logi zawierające dane użytkowników zostaną usunięte najpóźniej po 6 miesiącach.

[Prosimy w tym miejscu użyć IFRAME z Matomo z opt-out cookie (i włączyć anonimizację IP w obszarze ustawień)].


FACEBOOK-PIKSEL, NIESTANDARDOWA PUBLICZNOŚĆ I KONWERSJA FACEBOOKA

W ramach naszej oferty online, korzystamy z tzw. "Facebook Pixel" sieci społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub jeśli jesteś rezydentem w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Podstawą prawną uzasadnione interesy w zakresie analiziy, optymalizacji i ekonomicznego działania naszej oferty online.

Facebook jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Z pomocą Facebooka-Pixel Facebook może określić odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelowej do wyświetlania reklam (tzw. "reklam Facebooka"). W związku z tym wykorzystujemy Facebook-Pixel do wyświetlania umieszczonych przez nas reklam na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub wykazują pewne cechy (np. zainteresowanie pewnymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzonych stron internetowych), które przekazujemy na Facebooka (tzw. "indywidualni odbiorcy"). Za pomocą Facebook-Pixel chcemy również zadbać o to, aby nasze reklamy na Facebooku odpowiadały potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie wydawały się irytujące. Za pomocą Facebook-Pixel możemy również śledzić skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy są przekierowywani na naszą stronę internetową po kliknięciu w reklamę na Facebooku (tzw. "konwersja").

Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach polityki wykorzystania danych przez Facebook. W związku z tym ogólne informacje na temat wyświetlania reklam na Facebooku znajdują się w Polityce wykorzystania danych na Facebooku: https://www.facebook.com/policy. Szczegółowe informacje i szczegóły dotyczące Facebook-Pixel i jego funkcjonalności można znaleźć w sekcji pomocy na Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Mogą Państwo sprzeciwić się zbieraniem danych Facebook Pixel i wykorzystaniu informacji do wyświetlania reklam Facebook Ads. Aby kontrolować, jakie rodzaje reklam są wyświetlane na Facebooku, można przejść do strony utworzonej przez Facebook i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, co oznacza, że mają zastosowanie do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne i urządzenia mobilne.

Użytkownik może również zrezygnować z używania plików cookie do pomiaru oglądalności i celów reklamowych, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo stronę internetową USA (http://www.aboutads.info/choices) lub stronę europejską (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).


BING ADS

W ramach naszej oferty online, na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). RODO), używamy narzędzia do konwersji i śledzenia "Bing Ads" firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft przechowuje pliki cookie na urządzeniach użytkowników, aby umożliwić analizę korzystania z naszej oferty online, jeśli użytkownicy mieli dostęp do naszej oferty online za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing (tzw. "pomiar konwersji"). W ten sposób Microsoft i my możemy rozpoznać, że ktoś kliknął na ogłoszenie, został przekierowany do naszej oferty online i osiągnął wcześniej ustaloną stronę docelową (tzw. "strona konwersji"). Poznajemy tylko łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę Bing, a następnie zostali przekierowani na stronę konwersji. Nie są przechowywane żadne adresy IP. Nie są ujawniane żadne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika.

Microsoft posiada certyfikat w ramach umowy o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active).

Jeśli użytkownicy nie chcą uczestniczyć w procesie śledzenia reklam Bing Ads, mogą wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki lub skorzystać z opcji rezygnacji firmy Microsoft pod adresem http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk firmy Microsoft Bing Ads w zakresie ochrony prywatności i plików cookie, użytkownicy powinni zapoznać się z oświadczeniem firmy Microsoft o ochronie prywatności pod adresem https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.


CRITEO

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesów w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). RODO), korzystamy z usługi marketingu internetowego operatora Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 Monachium, Niemcy.

Usługi Criteo pozwalają nam na wyświetlanie reklam dla i na naszej stronie internetowej w sposób bardziej ukierunkowany, aby zaprezentować użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom.

Na przykład, jeśli użytkownikowi wyświetlane są reklamy produktów, którymi był zainteresowany na innych stronach internetowych, nazywa się to "remarketingiem". W tym celu, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych i innych stron internetowych, na których działa Criteo, kod z Criteo jest wprowadzany bezpośrednio przez Criteo i w witrynie są osadzane tzw. tagi (re)marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, znane również jako "web beacons"). Z ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, czyli mały plik (zamiast plików cookie można użyć podobnych technologii). Plik ten zawiera informacje, które strony internetowe użytkownik odwiedził, jakie treści go interesują i na które oferty kliknął, a także informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron referencyjnych, czasu odwiedzin i inne informacje na temat korzystania z oferty online. Criteo może również łączyć powyższe informacje z informacjami z innych źródeł. Jeśli użytkownik później odwiedzi inne strony internetowe, mogą być wyświetlane reklamy dopasowane do jego zainteresowań.

Przetwarzanie danych użytkownika ma charakter pseudonimowy, tzn. nie są przetwarzane żadne istotne dane użytkownika (np. nazwiska), a adresy IP użytkowników są skracane. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie identyfikacji online technicznego ID. Wszelkie identyfikatory (np. systemu obsługi klienta) lub adresy e-mail dostarczone do Criteo są szyfrowane jako tzw. wartości hash i przechowywane jako ciągi znaków, które nie pozwalają na identyfikację.

Aby uzyskać więcej informacji i móc zrezygnować z gromadzenia danych przez firmę Criteo, należy zapoznać się z polityką prywatności firmy Criteo: https://www.criteo.com/de/privacy/.


VISUAL WEBSITE OPTIMIZER

W ramach naszej oferty internetowej, na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). RODO), wykorzystywana jest usługa Visual Website Optimizer (oferta Wingify Software Private Limited, 404, Gopal Heights, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indie).

Visual Website Optimize, za pomocą tzw. A/B-Testings, Clicktracking i Heatmaps, pozwala śledzić efekty różnych zmian na stronie internetowej (np. zmiany w polach wpisowych, designie, itp.) A/B Tests służą poprawie przyjazności dla użytkownika i wydajności ofert online. Na przykład użytkownicy otrzymują różne wersje strony internetowej lub jej elementów, takie jak formularze wejściowe, na których rozmieszczenie treści lub etykiet elementów nawigacyjnych może się różnić. Następnie na podstawie zachowań użytkowników, np. dłuższych pobytów na stronie lub częstszych interakcji z elementami, można określić, które z tych stron lub elementów są bardziej odpowiednie dla potrzeb tych użytkowników. Clicktracking umożliwia śledzenie poruszania się użytkowników w ramach całej oferty online. Ponieważ wyniki tych testów są dokładniejsze, jeśli interakcje użytkownika mogą być śledzone przez pewien czas (np. aby sprawdzić, czy użytkownik lubi wracać), pliki cookie są zazwyczaj przechowywane na komputerach użytkowników do tych celów testowych. Heatmaps to aplikacja śledząca ruchy myszą użytkowników, które są łączone z ogólnym obrazem, za pomocą którego można rozpoznać, na przykład, które elementy strony internetowej są chętniej używane, a których użytkownicy używają mniej chętnie.

Pliki cookie są przechowywane na urządzeniach użytkowników tylko do tych celów testowych. Przetwarzane są tylko pseudonimowe dane użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Visual Website Optimizer: https://vwo.com/privacy-policy/.

Jeśli nie chcesz, aby narzędzie Visual Website Optimizer rejestrowało Twoje zachowania związane z użytkowaniem, możesz skorzystać z tego linku, aby sprzeciwić się gromadzeniu danych: https://www.drsmile.de.


INTEGRACJA USŁUG I TREŚCI STRON TRZECICH

W ramach naszej oferty internetowej, na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). RODO), wykorzystujemy treści lub oferty usług stron trzecich, takie jak filmy wideo lub czcionki (zwane dalej jednolicie "treścią").

Zakłada to zawsze, że obcy dostawcy tych treści znają adres IP użytkowników, ponieważ bez tego adresu nie byliby w stanie wysłać treści do przeglądarek. Adres IP jest zatem niezbędny do wyświetlenia tych treści. Dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystywać wyłącznie takie treści, których odpowiedni dostawcy używają adresu IP wyłącznie do ich dostarczania. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tzw. znaczników pikselowych (niewidoczna grafika, znana również jako "web beacons") do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe mogą być używane do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach witryny. Informacje pseudonimowe mogą być również zapisywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron referencyjnych, czasu odwiedzin i innych szczegółów dotyczących korzystania z naszej oferty online, a także mogą być połączone z takimi informacjami z innych źródeł.

GOOGLE FONTS

Integrujemy czcionki ("Google Fonts") dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


MAPY GOOGLE

Integrujemy mapy z usługi "Google Maps" dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP oraz dane dotyczące lokalizacji użytkowników, które jednak nie mogą być gromadzone bez ich zgody (zazwyczaj w kontekście ustawień ich urządzeń przenośnych). Dane te mogą być przetwarzane w USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


CZCIONKI Z ZESTAWU CZCIONEK OD ADOBE

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesów w zakresie analiy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). RODO) używamy zewnętrznych czcionek od dostawcy Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii. Adobe posiada certyfikat zgodności z umową o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).


KORZYSTANIE Z FACEBOOK SOCIAL PLUGINS

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesów w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). RODO), korzystamy z Social Plugins portalu społecznościowego facebook.com, który jest własnością Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Może to obejmować na przykład treści takie jak zdjęcia, filmy wideo lub tekst i przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą udostępniać treści z naszej oferty online w serwisie Facebook. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych na Facebooku można obejrzeć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Kiedy użytkownik uruchamia funkcję naszej oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana do oferty online. Na podstawie przetwarzanych danych można tworzyć profile użytkowników. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą tego pluginu i dlatego informujemy użytkowników zgodnie z naszym stanem wiedzy.

Za pośrednictwem zintegrowanych wtyczek, Facebook otrzymuje informację, że użytkownik uruchomił odpowiednią stronę oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać tę wizytę do określonego konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk "Lubię to" lub pisząc komentarz, odpowiednia informacja jest przesyłana bezpośrednio z urządzenia do Facebooka i tam przechowywana. Jeśli użytkownik nie jest użytkownikiem Facebooka, to nadal istnieje możliwość, aby Facebook poznał jego adres IP i zapisał go. Według Facebooka, w Niemczech przechowywany jest tylko anonimowy adres IP.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, jak również odpowiednie prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał o nim dane za pośrednictwem naszej oferty online ani łączył ich z danymi o jego członkostwie przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka i usunąć swoje pliki cookie przed skorzystaniem z naszej oferty online. Dalsze ustawienia i zastrzeżenia co do wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ramach ustawień profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub poprzez amerykańską stronę internetową http://www.aboutads.info/choices/ lub stronę UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia te są niezależne od platformy, zostaną zapisane na wszystkich urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia przenośne.


INSTAGRAM

W ramach naszej oferty online mogą być zintegrowane funkcje i zawartość serwisu Instagram, oferowane przez Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Może to obejmować na przykład takie treści, jak zdjęcia, filmy wideo lub tekst i przyciski, które umożliwiają użytkownikom udostępnianie treści z naszej oferty online na Instagramie. Jeśli użytkownicy są członkami platformy Instagram, Instagram może przypisać dostęp do wyżej wymienionych treści i funkcji do znajdujących się tam odpowiednich profili użytkowników. Polityka prywatności firmy Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.


ZENDESK

Ta strona wykorzystuje Zendesk, oprogramowanie czatu na żywo firmy "Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA ", w celu szybszego i bardziej efektywnego przetwarzania wniosków użytkowników (uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). Zendesk używa "cookies", plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze i które umożliwiają osobistą rozmowę w formie czatu w czasie rzeczywistym na stronie internetowej. Zebrane dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę i nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu.

Zendesk jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności i tym samym oferuje dodatkową gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active).

Aby uzyskać więcej informacji, użytkownicy mogą zapoznać się z polityką prywatności Zendesk: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.


NASZE DZIAŁANIA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Prowadzimy publicznie dostępne profile w serwisach społecznościowych. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat serwisów społecznościowych, z których korzystamy.

Portale społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp. mogą zazwyczaj kompleksowo analizować zachowania użytkowników, którzy odwiedzają ich stronę internetową lub stronę ze zintegrowanymi treściami z mediów społecznościowych (np. przyciskami lub banerami reklamowymi). Wizyta na naszych portalach społecznościowych uruchamia wiele operacji przetwarzania danych istotnych z punktu widzenia ochrony danych. W szczegółach:

Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta w mediach społecznościowych i odwiedzasz nasz profil w mediach społecznościowych, operator portalu społecznościowego może przypisać tę wizytę do Twojego konta użytkownika. Jednakże, Twoje dane osobowe mogą być również zbierane, jeśli nie jesteś zalogowany lub nie masz konta na odpowiednim portalu społecznościowym. W tym przypadku dane te są gromadzone na przykład za pomocą plików cookie, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika lub poprzez zapisanie adresu IP użytkownika.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisywane są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób reklama związana z zainteresowaniami może być wyświetlana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz danej obecności w mediach społecznościowych. Jeśli posiadasz konto na danym portalu społecznościowym, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których jesteś lub byłeś zalogowany.

Prosimy również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich procesów na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy, dalsze przetwarzanie może być zatem prowadzone przez operatorów portali społecznościowych. Szczegółowe informacje znajdują się w warunkach użytkowania i przepisach dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na poszczególnych portalach społecznościowych.


PODSTAWA PRAWNA

Nasza działalność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najbardziej kompleksowej obecności w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy inicjowane przez portale społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą być określone przez operatorów portali społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


ODPOWIEDZIALNOŚĆ I EGZEKWOWANIE PRAW

Jeśli odwiedzają Państwo któryś z naszych portali społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy wspólnie z operatorem platformy mediów społecznościowych odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych uruchamiane podczas tej wizyty. Zasadniczo mogą Państwo dochodzić swoich praw (informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, możliwości przekazywania danych i reklamacji) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu społecznościowego (np. wobec Facebooka).

Prosimy zwrócić uwagę, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Nasze możliwości są w dużej mierze zdeterminowane przez politykę korporacyjną danego dostawcy.


CZAS TRWANIA PRZECHOWYWANIA

Dane zbierane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie obowiązywać, użytkownik zwróci się do nas z prośbą o ich usunięcie, nastąpi cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Zapisane pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Nie mamy żadnego wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które są przechowywane przez operatorów sieci społecznościowych dla ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).


PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE W SZCZEGÓŁACH

FACEBOOK

Prowadzimy profil na Facebooku. Usługa ta jest świadczona przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Według Facebooka, zebrane dane są przekazywane do USA i krajów trzecich.

Mamy umowę o wspólnym przetwarzaniu (Controller Addendum) z Facebookiem. Umowa ta określa operacje przetwarzania danych, za które my lub Facebook jesteśmy odpowiedzialni podczas odwiedzania naszej strony na Facebooku. Możesz zobaczyć tę Umowę klikając na następujący link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Ustawienia reklam można zmieniać samodzielnie na swoim koncie użytkownika. Aby to zrobić, należy kliknąć na poniższy link i zalogować się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.


TWITTER

Korzystamy z serwisu Twitter. Dostawcą jest Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter jest certyfikowany zgodnie z "EU-US Privacy Shield".

Ustawienia prywatności na Twitterze można zmieniać samodzielnie na swoim koncie użytkownika. Aby to zrobić, należy kliknąć na poniższy link i zalogować się: https://twitter.com/personalization.

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności na Twitterze: https://twitter.com/de/privacy.


INSTAGRAM

Prowadzimy profil na Instagramie. Dostawcą jest Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z danymi osobowymi znajdują się w Polityce Prywatności firmy Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.


PINTEREST

Prowadzimy profil na Pintereście. Dostawcą jest przez Pinterest Inc, 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest"). Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z danymi osobowymi użytkownika znajdują się w Polityce prywatności firmy Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.


XING

Prowadzimy profil na XING. Dostawcą jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z danymi osobowymi można znaleźć w Polityce Prywatności XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.


LINKEDIN

Prowadzimy profil na LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn jest certyfikowany zgodnie z normą ochrony prywatności UE-USA. LinkedIn używa ciasteczek reklamowych.

Jeśli chcesz wyłączyć ciasteczka reklamowe LinkedIn, skorzystaj z poniższego linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki LinkedIn obchodzi się z danymi osobowymi użytkowników, znajdują się w Polityce prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


TUMBLR

Prowadzimy profil na Tumblr. Dostawcą jest Tumblr, Inc, 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA. Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z danymi osobowymi można znaleźć w polityce prywatności Tumblr: https://www.tumblr.com/privacy/de.


VIMEO

Prowadzimy profil z Vimeo. Dostawcą jest Vimeo, Inc. 555 West 18th Street, New York 10011, USA. Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z danymi osobowymi użytkownika znajdują się w Polityce prywatności Vimeo: https://vimeo.com/privacy.


YOUTUBE

Prowadzimy profil na YouTube. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Szczegóły dotyczące sposobu postępowania z danymi osobowymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

DR SMILE logo for Damian
DR SMILE
0 / 0
informacje o leczeniuarrow
Kontaktarrow
 • Pytania i odpowiedzi / Czat na żywo
 • [email protected]
 • +48 729 086 018 (Pon.-Pt. 8:00-17:30)
 • Media
Social Media
 • social icon
 • social icon
 • social icon
 • social icon
 • social icon
 • social icon
 • social icon

©2024 DR SMILE