DrSmile logo

Regulamin Planu Leczenia

Regulamin świadczenia usług w zakresie leczenia nakładkami oferowanego przez DrSmile Polska sp. z o.o. oraz ogólne informacje dotyczące leczenia nakładkami

Regulamin świadczenia usług w zakresie leczenia nakładkami oferowanego przez DrSmile Polska sp. z o.o. oraz ogólne informacje dotyczące leczenia nakładkami (obowiązuje od 27 kwietnia 2023 r.)


Niniejszy regulamin („Regulamin“) opisuje zasady i warunki mające zastosowanie do leczenia nakładkami oferowanego przez DrSmile Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-540), ul. Aleje Ujazdowskie 41, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000892882, NIP: 5223200514, REGON: 388640345 („DrSmile“). DrSmile jest podmiotem leczniczym zarejestrowanym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem: 000000252040.1. PRZEDMIOT UMOWY

Klikając przycisk „Akceptuję Regulamin“ konsument akceptuje warunki zawarte w niniejszym dokumencie.  

Klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty“ widoczny w indywidualnym planie leczenia, konsument zamawia nakładki ortodontyczne. Jednocześnie także zawiera umowę z DrSmile, której przedmiotem jest leczenie nakładkami ortodontycznymi w zakresie przedstawionym w wybranej przez konsumenta opcji leczenia przewidzianej w indywidualnym planie leczenia (opcje BASIC, PLUS albo PREMIUM). Pociąga to za sobą obowiązek zapłaty za wybraną opcję leczenia w kwocie przedstawionej w indywidualnym planie leczenia oraz powoduje rozpoczęcie procesu produkcji nakładek ortodontycznych. Umowa między DrSmile a konsumentem składa się z: a) treści Regulaminu zaakceptowanego przez konsumenta oraz b) treści indywidualnego planu leczenia zaakceptowanego przez konsumenta. Umowa ta zostaje zawarta pod warunkiem wyrażenia przez konsumenta ww. zgód w momencie kliknięcia przez niego przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty“. Zawarcie umowy z DrSmile wymaga posiadania przez konsumenta urządzenia z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej www, adresu poczty elektronicznej (aktywnego konta e-mail) oraz telefonu typu smartfon z systemem Apple lub Android z dostępem do internetu.


2. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY 

W indywidualnym planie leczenia są wstępnie (tzn. do późniejszego wyboru przez konsumenta) przedstawione dostępne opcje płatności (płatność jednorazowa lub ratalna). Na etapie zamówienia indywidualnego planu leczenia konsument nie deklaruje wybranego sposobu płatności. Rozliczenia wynikające z indywidualnego planu leczenia realizuje zewnętrzny partner faktoringowy, tj. spółka MCC Medical CareCapital GmbH („MCC“). W ciągu około 7 dni od zamówienia indywidualnego planu leczenia konsument otrzymuje pocztą fakturę od MCC, na której wskazany jest sposób zalogowania się do CareCapital Portal (portalu płatniczego prowadzonego przez Medical CareCapital GmbH), w którym to portalu konsument może dokonać wyboru opcji płatności. Konsument ma 30 dni od otrzymania faktury na wybór opcji płatności (płatność jednorazowa albo płatność ratalna)oraz na dokonanie wpłaty jednorazowej albo wpłaty odpowiadającej wysokości pierwszej raty. Płatność jest dokonywana przez konsumenta na konto bankowe MCC wskazane na fakturze. Cena zakupu uwzględnia koszty materiałów i opłat laboratoryjnych w maksymalnej wysokości 4445,71 zł z 8% VAT, które zostaną zafakturowane w imieniu i na rachunek PlusDental Poland sp. z o.o. Pozostała kwota zostanie zafakturowana przez MCC w imieniu DrSmile.


3. BRAK PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zamówienia nakładek, tj. kliknięcia w indywidualnym planie leczenia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty“, ponieważ przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według Państwa specyfikacji oraz służący zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu także w przypadku zamówienia stałego aparatu retencyjnego.


4. ZASADY LECZENIA NAKŁADKAMI ORTODONTYCZNYMI

ZABIEG STRIPPINGU
W celu osiągnięcia zamierzonych efektów leczenia, w indywidualnych przypadkach, ze względu na poważny brak miejsca w łuku zębowym, może być konieczne zastosowanie tzw. strippingu, czyli redukcji szkliwa na powierzchniach stycznych zębów (IPR). Jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone w planie leczenia, to zabieg ten nie jest konieczny do uzyskania satysfakcjonującego wyniku leczenia. Jeśli zabieg zostanie odnotowany w planie, to następujące informacje mogą okazać się przydatne: 
• Koszt zabiegu strippingu uwzględniony jest w indywidualnym planie leczenia. 
• Zabieg strippingu wykonywany jest poprzez polerowanie, aby w minimalnym stopniu usunąć szkliwo między zębami na powierzchniach stycznych. 
• Nieszkodliwość tej procedury, jeśli jest ona przeprowadzona prawidłowo, została udowodniona przez badania naukowe. Niemniej jednak, zwiększenie wrażliwości, jak również zmiana kształtu zębów należą do skutków tego zabiegu. 
• Prawidłowe ustawienie zębów ma pozytywny wpływ na higienę i zdrowie jamy ustnej. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wystąpienia próchnicy i zapalenia dziąseł, a czyszczenie zębów zostaje ułatwione.

NOSZENIE NAKŁADEK ORTODONTYCZNYCH – REKOMENDACJE DLA PACJENTA
DrSmile rekomenduje, aby Pacjent przestrzegał zaleceń w zakresie noszenia nakładek ortodontycznych, ich wymiany, wizyt kontrolnych, ewentualnych dodatkowych zabiegów oraz regularnego rejestrowania postępów leczenia i stanu uzębienia w aplikacji DRSMILE. Niezastosowanie się do tej rekomendacji oraz pozostałych zasad leczenia niesie ze sobą ryzyko dla Pacjenta poniesienia kosztów, o których mowa w punkcie 7 Regulaminu, a także ryzyko zdrowotne.

CZAS NOSZENIA I WYMIANY NAKŁADEK
Nakładki muszą być noszone przez 22 godziny na dobę i powinny być zdejmowane tylko do jedzenia i czyszczenia zębów. Należy ściśle przestrzegać czasu noszenia. Skrócenie czasu noszenia nakładek może mieć wpływ na wyniki leczenia, tj. czas leczenia może zostać przedłużony lub planowany cel leczenia może nie zostać osiągnięty. W tym przypadku do osiągnięcia pożądanego rezultatu mogą być konieczne dodatkowe nakładki. Zamówienie dodatkowych nakładek wiąże się z kosztami, które nie zostały uwzględnione w początkowym planie leczenia. Ponadto, zęby mogą zostać uszkodzone za sprawą nieregularnego obciążenia. Prosimy o niezwłoczny kontakt w przypadku utraty lub uszkodzenia nakładki. W takich przypadkach leczenie jest zazwyczaj kontynuowane przy użyciu następnej w kolejności nakładki, którą należy nosić przez odpowiednio dłuższy okres. Jeżeli skontaktują się Państwo z nami, poinformujemy Państwa o szczegółach 
procedury. Nakładki muszą być wymieniane co dwa tygodnie, zgodnie z kolejnością wskazaną na opakowaniu z nakładkami. Zużyte nakładki powinny być przechowywane jako tymczasowa wymiana w razie nagłej potrzeby. 

REJESTROWANIE POSTĘPÓW LECZENIA W APLIKACJI DR SMILE
Podstawą udanego leczenia jest korzystanie z aplikacji DR SMILE oraz regularne przekazywanie wyników leczenia. W tym celu przed rozpoczęciem leczenia pobierz aplikację DR SMILE na swój telefon. Po zawarciu umowy z DrSmile otrzymasz indywidualny bezpieczny kod dostępu oraz link do pobrania aplikacji ze sklepu Google Play lub AppStore. Co dwa tygodnie przesyłaj do aplikacji DR SMILE zdjęcie swoje oraz aktualnego stanu Twoich zębów. Tylko jeśli regularnie będziesz robić zdjęcia, będziemy mogli nadzorować Twoje leczenie. Co osiem tygodni wypełnij w aplikacji DR SMILE kwestionariusz dotyczący rozszerzonego przeglądu postępów leczenia oraz dodaj szczegółowy zestaw swoich zdjęć oraz stanu Twoich zębów.
Pamiętaj, że jednym z warunków pokrycia kosztów ewentualnego leczenia uzupełniającego jest zamieszczenie w aplikacji wszystkich wymaganych zdjęć i kwestionariuszy obrazujących postęp leczenia.

CZAS LECZENIA
Przewidywany czas trwania leczenia jest wskazany w planie leczenia. Jest on indywidualny dla każdego pacjenta.  Przewidywany czas trwania leczenia jest również wskazany na opakowaniu, w którym znajdują się pierwsze nakładki. Czas leczenia przewidziany w indywidualnym planie leczenia uwzględnia zaangażowanie pacjenta w leczenie i dobrą adaptację tkanek do sił ortodontycznych, jednak może być on odpowiednio wydłużony, jeśli nakładki nie są prawidłowo noszone lub reakcja tkanek jest wolniejsza. Tempo adaptacji tkanek jest kwestią indywidualną i może na nie wpływać kilka czynników. Dla długotrwałej ochrony struktury zębów i zapobiegania chorobom przyzębia zalecamy profesjonalne czyszczenie zębów w odstępach 6-miesięcznych podczas całego trwania leczenia nakładkami (koszt ten nie jest pokrywany przez DrSmile). 

DODATKOWE INFORMACJE
Po założeniu nakładek możliwe jest, że nie będą one od razu całkowicie osadzone na zębach. Dopasowanie się nakładek w przeciągu 24 do 36 godzin jest w niektórych przypadkach konieczne i nie świadczy o błędzie w produkcji. Niedogodności, takie jak seplenienie lub inne drobne problemy z wymową z reguły znikają po 2 do 3 dniach. W zależności od konkretnego przypadku okres ten może być dłuższy, co jednak nie jest standardem. W przeciągu pierwszych 1 do 2 dni nakładka może powodować umiarkowany ból wynikający z ucisku. Jest to normalny objaw niezbędnych zmian w ustawieniu zębów. Ponadto podczas leczenia może wystąpić zwiększona wrażliwość dziąseł i zębów. Jeśli nakładki powodują silny ból lub uczucie nacisku nie ustępuje po 2 do 3 dniach, należy natychmiast umówić się na wizytę kontrolną. 

W celu zmiany ustawienia zębów konieczne jest, aby podczas leczenia zęby lekko się poluzowały. Przy zdrowym przyzębiu, zęby odzyskują swoje pierwotne osadzenie po zakończeniu leczenia. Bardzo rzadko dochodzi do poruszenia zębów, które już były uszkodzone. Ruchy zębów mogą czasami zaostrzyć stan chorobowy i w rzadkich przypadkach sprawić, że konieczne będzie leczenie uzupełniające, takie jak leczenie kanałowe lub założenie korony – koszt takiego leczenia dodatkowego nie jest ponoszony przez DrSmile. Nakładki mogą naciskać na istniejące protezy / uzupełnienia implantologiczne, co może z kolei prowadzić do zmiany położenia lub utraty protezy / implantów – powstałe w związku z tym koszty nie są ponoszone przez DrSmile. Wszelkie niezbędne protezy, wypełnienia, uzupełnienia itd. muszą być wykonane przed rozpoczęciem leczenia lub po jego zakończeniu. W trakcie leczenia DrSmile tego rodzaju zabiegi nie są możliwe, ponieważ w takim przypadku dostarczone nakładki musiałyby zostać zastąpione innymi, nieuwzględnionymi w pierwotnym planie leczenia. Wszelkie poniesione w ten sposób koszty nie są częścią planu leczenia. 

Noszenie nakładek ortodontycznych zmniejsza zdolność zębów do samoczyszczenia, dlatego konieczna jest zwiększona higiena stomatologiczna. Należy unikać spożywania żywności i napojów o wysokiej zawartości kwasów/cukrów. Przezroczystość nakładki może się zmieniać podczas jej noszenia. Jest to normalne i może być zredukowane poprzez gruntowną higienę zarówno jamy ustnej, jak i nakładki. Palenie, jak również spożywanie pokarmów barwiących, takich jak przykładowo herbata, kawa czy czerwone wino, bez uprzedniego zdjęcia nakładki, może prowadzić do powstawania plam i nacieków na nakładkach. Podobnie jak w przypadku innych zabiegów ortodontycznych, w rzadkich przypadkach mogą wystąpić zmiany w zgryzie (np. zgryz otwarty, choroba okluzyjna), co może prowadzić do problemów ze stawami skroniowo-żuchwowymi (SSŻ).

Po otrzymaniu od DrSmile nakładek oraz, w stosownych przypadkach, stałej retencji, pacjent jest odpowiedzialny za ich utratę lub uszkodzenie. W celu wymiany lub zamówienia duplikatu nakładki w przypadku utraty lub uszkodzenia, prosimy skontaktować się z obsługą pacjenta DrSmile. Wymiana lub przekazanie duplikatu nakładki w przypadku utraty lub uszkodzenia następuje na koszt Pacjenta.

W celu osiągnięcia satysfakcjonujących wyników leczenia ortodontycznego oczekuje się od Państwa wysokiej gotowości do współpracy. Konieczne jest dotrzymywanie ustalonych terminów wizyt , zmiana nakładek w odpowiednim czasie oraz higiena jamy ustnej. Z medycznego punktu widzenia, nieprawidłowa higiena jamy ustnej i nieregularne noszenie nakładek mogą doprowadzić do konieczności przerwania leczenia, gdyż mogą skutkować trwałymi, nieodwracalnymi uszkodzeniami zębów.

Zwracamy uwagę na to, że do pomyślnego zakończenia leczenia i oceny jego rezultatów konieczna jest wizyta kontrolna w gabinecie partnerskim DrSmile. Koszt tej wizyty jest objęty planem leczenia.

KONTROLNE WIZYTY DENTYSTYCZNE W TRAKCIE LECZENIA
W trakcie leczenia nakładkami, w razie potrzeby pacjent ma możliwość umówienia się na stacjonarną kontrolną wizytę dentystyczną realizowaną w ramach zakupionego planu leczenia przez gabinety partnerskie DrSmile, których lista dostępna jest pod adresem: https://drsmile.pl/placowki/. Liczba wizyt kontrolnych w trakcie leczenia nakładkami zależna jest od indywidualnych potrzeb pacjenta. Koszt kontrolnych wizyt dentystycznych związanych z leczeniem nakładkami jest objęty planem leczenia. W celu umówienia wizyty pacjent powinien skontaktować się z obsługą pacjenta DrSmile.

ALTERNATYWNE METODY LECZENIA
Leczenie przy pomocy nakładek odnosi się wyłącznie do korekty zębów przednich w zakresie tutaj określonym, tj. od pierwszego przedtrzonowca z prawej strony do pierwszego przedtrzonowca z lewej strony. W tym celu lub w celu skorygowania rozleglejszych ustawień zębów (np. korekta zgryzu) można również zastosować alternatywne metody leczenia ortodontycznego (np. aparaty stałe, w razie potrzeby leczenie ortodontyczne łączone z chirurgią szczękową). Nieprzystąpienie do leczenia również jest alternatywnym rozwiązaniem, gdyż taki rodzaj leczenia nie jest konieczny z medycznego punktu widzenia. Zostałem poinformowany o zaletach i wadach terapii z alignerami.


5. STAŁA RETENCJA

Po zakończeniu leczenia, tj. po fazie aktywnego leczenia, zawsze powinna zostać zastosowana tzw. retencja. Badania zalecają nawet dożywotnią retencję. Jest to niezbędne do trwałego utrzymania wyniku leczenia. W tym celu można zastosować wyjmowane nakładki retencyjne lub stałą retencję DR SMILE (stały drut retencyjny). Wskazane może być również zastosowanie alternatywnego aparatu retencyjnego.
Koszt nakładek retencyjnych lub stałej retencji nie jest objęty planem leczenia typu BASIC. 
Niezależnie od wybranej alternatywy, ostatnie nakładki powinny być nadal noszone, aby zapobiec ponownemu przesunięciu zębów do czasu rozpoczęcia retencji. Ostatni zestaw nakładek nie zastępuje jednak retencji za pomocą nakładki retencyjnej lub stałej retencji, a jedynie może zapewnić tymczasowe utrzymanie wyniku leczenia. Dlatego ostatnia nakładka powinna być noszona tylko jako krótkie rozwiązanie przejściowe.
Tylko poprzez natychmiastową retencję po zakończeniu leczenia można utrzymać  osiągnięty wynik leczenia. 
W przypadku nieprzestrzegania zaleceń dotyczących retencji może dojść do braku/niewystarczającej retencji i tym samym do przesunięcia lub cofnięcia się zębów.
W przypadku nieprzestrzegania zaleceń dotyczących retencji, w wyniku czego dojdzie do przesunięcia/cofnięcia zębów, nie przysługuje zwrot kosztów ani przejęcie przez DrSmile kosztów za ewentualne dalsze lub uzupełniające leczenie, które może być konieczne w takim przypadku.

STAŁA RETENCJA
W przypadku stałego aparatu retencyjnego, cienki drut jest przymocowany do tylnej części przednich zębów przy użyciu kompozytu, aby utrzymać ich pozycję. Nie powoduje to uszkodzenia zębów.

Po zakończeniu leczenia nakładkami należy niezwłocznie umówić się na założenie stałego aparatu w jednym z naszych gabinetów partnerskich, ponieważ bez retencji zęby mogą się szybko przesunąć lub nawet cofnąć. Leczenie nakładkami jest zakończone, gdy zakończą Państwo ostatni cykl noszenia nakładek i nie będą mieli Państwo (dalszego) leczenia uzupełniającego (pkt. nr 7). W międzyczasie należy nadal nosić ostatnie nakładki, aby zapobiec ponownemu przesunięciu się zębów, aż do momentu założenia stałego aparatu retencyjnego.

Jeśli ze względu na indywidualne cechy nie jest możliwe założenie stałej retencji w Państwa przypadku, otrzymają Państwo w zamian 3 nakładki retencyjne, które zapewniają retencję przez okres ok. 18 miesięcy.


6. ZAKOŃCZENIE LECZENIA

Aby leczenie ortodontyczne przebiegło prawidłowo, konieczna jest Państwa stała współpraca. Rezerwowanie i stawianie się na wizyty, konsekwentne noszenie alignerów i terminowa zmiana nakładek, a także dbanie o higienę jamy ustnej to podstawowe elementy, od których zależny jest przebieg leczenia. Z punktu widzenia lekarza stomatologa, permanentny brak higieny jamy ustnej i nieregularne noszenie alignerów może prowadzić nawet do zalecenia przerwania leczenia, jeśli w tych okolicznościach istnieje ryzyko uszkodzenia zębów.

W każdej chwili mogą Państwo zwrócić się do DrSmile i/lub do swojego lekarza dentysty z wszelkimi pytaniami - w trakcie leczenia jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji lub nawiążemy kontakt z Państwa lekarzem dentystą. Zwracamy uwagę, że dla optymalnego zakończenia leczenia i oceny wyniku leczenia może być konieczna wizyta kontrolna, której odbycie zalecane jest w terminie dwóch miesięcy od zakończenia aktywnego leczenia nakładkami. W razie potrzeby istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia o zakończeniu leczenia dla Państwa ubezpieczenia - w tym celu w każdym przypadku konieczna jest wizyta kontrolna u lekarza dentysty.


7. LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE (REFINEMENT)

Jeśli nie są Państwo zadowoleni z wyników leczenia lub planowane rezultaty leczenia przedstawione w indywidualnym planie leczenia nie zostały osiągnięte, istnieje możliwość przeprowadzenia jednorazowego leczenia uzupełniającego, tzw. refinement.

Jeśli zostaną Państwo zakwalifikowani do leczenia uzupełniającego, wówczas takie leczenie jest dla Państwa bezpłatne, jeśli przestrzegali Państwo zaleceń dotyczących noszenia nakładek, tj. aby:
1. nosili Państwo nakładki nieprzerwanie przez minimum 22 godziny dziennie,
2. zmieniali Państwo nakładki co dwa tygodnie zgodnie z zaleceniami,
3. co dwa tygodnie przesyłali Państwo do aplikacji DR SMILE zdjęcie Państwa i Państwa aktualnego stanu zębów 
4. co osiem tygodni wypełnili Państwo w aplikacji DR SMILE kwestionariusz dotyczący rozszerzonego przeglądu postępów leczenia i dodali Państwo szczegółowy zestaw zdjęć swoich oraz stanu swoich zębów oraz
5. odbyli Państwo obowiązkowe wizyty w celu wykonania strippingu i/lub założenia zaczepów (attachmentów) jeśli zostały one zawarte w Państwa planie leczenia. 
W przypadku niespełnienia jednego/lub więcej z powyższych warunków będą Państwo musieli sami pokryć koszty leczenia uzupełniającego w wysokości do 2150 zł.


8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DRSMILE I PROCEDURA REKLAMACJI

DrSmile jest odpowiedzialna za zgodność leczenia ortodontycznego oraz jego poszczególnych elementów z indywidualnym planem leczenia zamówionym przez konsumenta. DrSmile jest zobowiązany do dostarczenia nakładek wolnych od wad. DrSmile pokrywa koszty zamówienia nowej nakładki w przypadku wady nakładki, np. wady materiału, z którego zrobiona jest nakładka lub jej wadliwego wykonania. W celu zgłoszenia wady nakładki i uzyskania dalszych instrukcji oraz informacji należy niezwłocznie skontaktować się z obsługą pacjenta DrSmile. Powyższe nie pozbawia konsumenta ani nie ogranicza jego praw przysługujących mu z mocy prawa.

Reklamacje mogą zostać wniesione za pośrednictwem każdego kanału komunikacji. Przy czym celem złożenia reklamacji rekomendowane jest skontaktowanie się przez konsumenta z DrSmile poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: [email protected] lub drogą pisemną na adres: Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa, bądź osobiście pod tym adresem.
Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację osoby składającej reklamację w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia złożonej reklamacji. Rekomenduje się, aby reklamacja zawierała  informacje, takie jak np. imię i nazwisko konsumenta, adres do doręczeń, adres e-mail oraz numer zamówienia w celu ułatwienia identyfikacji. 

DrSmile rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi w formie pisemnej na papierze lub innym trwałym nośniku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Tryb reklamacyjny nie wyłącza ani nie ogranicza prawa pacjenta w możliwości dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi.


9. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z m.in. następujących sposobów pozasądowego rozwiązywania sporów: i) skorzystanie z pomocy stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej; ii) zwrócenie się do Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie mediacji; iii) zwrócenie się o pomoc do (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji broniącej praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów, z których może skorzystać konsument, dostępne są w szczególności na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://polubowne.uokik.gov.pl lub https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php).

Konsument może skorzystać także z utworzonej przez Komisję Europejską platformy internetowej służącej do rozwiązywania sporów („platforma ODR") pomiędzy przedsiębiorstwami a konsumentami. Dostęp do platformy ODR można uzyskać pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


10. ZMIANA REGULAMINU

DrSmile zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących ważnych przyczyn:

1. wprowadzenia nowych lub zmiany dotychczasowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na treść  Regulaminu i powoduje konieczność jego zmiany;
2. zmiana lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa w wyniku orzeczeń sądowych lub decyzji organów władzy lub administracji publicznej mających bezpośredni wpływ na treść  Regulaminu i powodujących konieczność jego zmiany;
3. orzeczenia, decyzji, postanowienia lub wytycznych uprawnionego organu władzy publicznej odnoszącego się do Regulaminu i skutkującego koniecznością dostosowania go do takiego orzeczenia, decyzji, postanowienia lub wytycznych;
4. korzystne dla obecnych i potencjalnych klientów dostosowanie Regulaminu do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, mającym wpływ na postanowienia  Regulaminu;
5. zmiana danych firmy, danych kontaktowych lub adresów URL zawartych w treści Regulaminu;
6. konieczność wprowadzenia zmian innych niż wymienione powyżej, o ile spełniają one łącznie następujące warunki: i) są zgodne z prawem (w szczególności nie naruszają indywidualnych lub zbiorowych interesów konsumentów); ii) są korzystne dla obecnych i potencjalnych klientów; iii) ich wprowadzenie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Regulaminu w sposób korzystny dla obecnych i potencjalnych klientów.
7. wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – wzrost ten uzasadnia proporcjonalną zmianę, nie więcej niż trzy razy w roku, kwoty, o której mowa w punkcie 2 Regulaminu.  
8. zmiany wskazań medycznych w zakresie pozostającym w związku przyczynowym z koniecznością zmiany postanowień niniejszego regulaminu. 

DrSmile powiadomi Państwa o wszelkich zmianach Regulaminu co najmniej dwa tygodnie przed wejściem w życie zmienionych warunków, wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną oraz umieszczając zmienioną wersję Regulaminu pod adresem www.drsmile.pl/regulamin-planu-leczenia.

Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na prawa wcześniej nabyte przez konsumentów.


11. PYTANIA 

W przypadku pytań, w tym dotyczących Regulaminu bądź leczenia nakładkami, konsument może szybko i efektywnie skontaktować się z obsługą pacjenta DrSmile pod numerem telefonu: +48 729 086 018, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] lub z wykorzystaniem poczty tradycyjnej pod adresem: Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa.


12. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Regulamin ma zastosowanie do indywidualnych planów leczenia zakupionych od dnia 27 kwietnia 2023 r. (do umów zawartych przed tą datą ma zastosowanie regulamin w brzmieniu dostępnym w planie leczenia zakupionym przez konsumenta). Konsumenci, którzy zawarli umowę z DrSmile o leczenie nakładkami przed tą datą mogą jednak powoływać się na niniejszy Regulamin w tych aspektach, w których jest on dla nich względniejszy.

DR SMILE logo for Damian
DR SMILE
0 / 0
informacje o leczeniuarrow
Kontaktarrow
 • Pytania i odpowiedzi / Czat na żywo
 • [email protected]
 • +48 729 086 018 (Pon.-Pt. 8:00-17:30)
 • Media
Social Media
 • social icon
 • social icon
 • social icon
 • social icon
 • social icon
 • social icon
 • social icon

©2024 DR SMILE